Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl
Obecnie Online
Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 
Reklama
Aktualno?ci

Dzisiaj jest: Poniedziałek
22 Kwietnia 2019
Imieniny obchodzą
Heliodor, Kajus, Leonia, Leonid,
Łukasz, Soter, Strzeżymir, Teodor

Do końca roku zostało 254 dni.
Zodiak: Byk
/ "Cz?owiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli si? z innymi." Jan Pawe? II
1. Krwiodawstwo jest oparte na zasadzie dobrowolnego i bezp?atnego oddawania krwi.
2. Osobie, która zosta?a zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej s?u?by krwi i odda?a bezp?atnie krew przys?uguje tytu? „Honorowy Dawca Krwi”.
3. Tytu? i odznaka „Zas?u?ony Dawca Krwi” (nadaje PCK) przys?uguje:
• kobiecie, która odda?a co najmniej 5 litrów krwi lub co najmniej 15 litrów osocza, co odpowiada 10 donacjom krwinek p?ytkowych, pobranych metod? aferezy,
• m??czy?nie, który odda? co najmniej 6 litrów krwi lub co najmniej 20 litrów osocza, co odpowiada 12 donacjom krwinek p?ytkowych, pobranych metod? aferezy.
4. Honorowemu Dawcy, który odda? co najmniej 20 l krwi lub innych, równowa?nych sk?adników mog? by? nadawane ordery i odznaczenia oraz odznaka „Honorowy Dawca Krwi – Zas?u?ony dla Zdrowia Narodu” (nadaje j? Minister Zdrowia).
5. Honorowemu Dawcy Krwi, zgodnie z art. 9 ustawy o publicznej s?u?bie krwi przys?uguje:
• zwolnienie od pracy w dniu oddania krwi i na czas okresowego badania lekarskiego z zachowaniem prawa do wynagrodzenia,
• zwrot kosztów przejazdu do najbli?szej jednostki organizacyjnej publicznej s?u?by krwi, w której oddaje krew na zasadach okre?lonych w przepisach w sprawie diet i innych nale?no?ci z tytu?u podró?y s?u?bowych na obszarze kraju, koszty te ponosi jednostka organizacyjna publicznej s?u?by krwi,
• posi?ek regeneracyjny po oddaniu krwi lub jej sk?adników o warto?ci kalorycznej 4.500 kalorii (tj. 8 czekolad),
• uprawnienia do korzystania poza kolejno?ci? z ambulatoryjnych ?wiadcze? zdrowotnych publicznych zak?adów opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz ?wiadcze? aptek (zas?u?onemu honorowemu dawcy krwi art. 10, ustawy o publicznej s?u?by krwi),
• dawcom rzadkich grup i dawcom, którzy przed pobraniem krwi zostali poddani zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom w celu uzyskania osocza lub surowic diagnostycznych, przys?uguje oprócz wymienionych uprawnie? – ekwiwalent pieni??ny za pobran? krew i zwi?zane z tym zabiegi,
• publiczna s?u?ba zdrowia zapewnia anonimowo?? dawcy krwi. Oznakowanie opakowa? krwi i preparatów krwiopochodnych nie mo?e zawiera? danych umo?liwiaj?cych identyfikacj? dawcy przez biorc? lub inn? osob? b?d? jednostk? organizacyjn? inn? ni? jednostka organizacyjna publicznej s?u?by krwi (art.13, w/w ustawy).
6. Z dniem 1 stycznia 2007 r. Honorowym Dawcom przywrócono mo?liwo?? odliczenia darowizny w formie ekwiwalentu pieni??nego za oddan? krew od podstawy do opodatkowania. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie uprzejmie informuje, ?e stosowne za?wiadczenia b?d? wydawane Honorowym Dawcom na ?yczenie od dnia 1 stycznia nast?pnego roku.
7. Krwiodawcom, którzy oddali 15 litrów krwi – kobiety, 18 litrów krwi – m??czy?ni lub odpowiadaj?c? tej obj?to?ci ilo?? innych jej sk?adników – na podstawi odpowiedniego wpisu w legitymacji Honorowego Dawcy Krwi po?wiadczony piecz?tk? Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa lub Oddzia?u Terenowego wraz z dowodem to?samo?ci przys?uguj? bilety uprawniaj?ce do bezp?atnych przejazdów ?rodkami komunikacji miejskiej (obowi?zuje w Warszawie).

Odznaczenia i przywileje nale?ne dawcom wynikaj? z nast?puj?cych aktów prawnych :

Ustawa z 22.08.1997 r. o publicznej s?u?bie krwi (Dz. U. z 1997 r., Nr 106, poz. 681 z pó?n. zm.).

Rozporz?dzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spo?ecznej z 21.08.2006 r. w sprawie wzoru oraz szczegó?owych zasad i trybu nadawaniu odznaki honorowej „Zas?u?ony Honorowy Dawca Krwi” (Dz. U. z 2006 r., Nr 180, poz. 1324).

Rozporz?dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15.05.1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecno?ci w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnie? od pracy (Dz. U. z 1996 r., Nr 60, poz. 281).

Rozporz?dzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spo?ecznej z dnia 26.11.2004 r. w sprawie warto?ci kalorycznej posi?ku regeneracyjnego przys?uguj?cego dawcy (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2602).

Rozporz?dzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spo?ecznej z 19.01.2006 r. w sprawie równowa?nej ilo?ci innych sk?adników krwi, których oddawanie uprawnia dawc? do tytu?ów i odznak honorowych (Dz. U. z 2006 r., Nr 21, poz. 163).

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176, z pó?n. zm).

Uchwa?a, nr 140/XXVII/2004 Rady Warszawy z dnia 16.12.2004 r. w sprawie op?at za us?ugi przewozowe ?rodkami gminnego transportu zbiorowego w Warszawie. Uchwa?a Nr LXXXIII/2752/2006 Rady miasta sto?ecznego Warszawy z dnia 19 pa?dziernika 2006 roku zmieniaj?ca uchwa?? w sprawie ustalenia ulg za us?ugi przewozowe ?rodkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie. W za??czniku do uchwa?y Nr LXIII/1040/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia ulg za us?ugi przewozowe ?rodkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 320, poz. 10549 z pó?n. zm.)